پیام های مشاوره ای

یک چهارم وقت مطالعه هر درس را به مرور کردن مجدد اختصاص دهید.

شروع کردن هر کاری نیمی از موفقیت است .

خواستن ، دانستن است .ودانستن توانستن .(توانا بود هر که دانا بود.)

اگر بخواهیم کوه را جابه جا کنیم اول باید سنگریزه ها را برداریم.

کسانی که در انتظار زمان نشسته اند آنرا از دست داده اند.

بی نیاز مطلق خداست به موقع کمک خواستن یک هنر اجتماعی است .

تحصیلات به شرایط زندگی آینده شما تأثیر می گذارد .

مهمترین استراتژی تقویت حافظه ،تمرین ومرور به فاصله زمانی مشخص است .

در هر زمینه ای بهترین بودن ، هدف شما باشد.

شانس بزرگ درزندگی یعنی استفاده از آخرین حد تلاش .

نگذارید نمرات پایین وضعیف برایتان تاریخچه ای از شکست خلق کند.

تنبلی مانع موفقیت است .

 

+ نوشته شـــده در ساعــت تــوسط سید رضا سجادی |